Biobränsle

[+] | [-]

Vad är biobränsle?

Bränsle som skapas av organiskt material (t.ex. ved) kallas för biobränsle. Biobränsle används för att producera el och värme samt som drivmedel.

I Sverige har vi gott om skog och använder oss därför till stor del av skogen som bränslekälla, men det är även vanligt med odling av biobränslen. Exempel på odlade biobränslen är raps, halm rörflen (en sorts gräs) och diverse ärtväxter. Även avfall kan användas som biobränsle.

För att effektivisera användningen av biobränslen brukar de förädlas i fast, flytande eller gasform.

Biobränsle bidrar inte till växthuseffekten, då den koldioxid som frigörs vid förbränning till motsvarande del tas upp i naturens kretslopp av skog och växter.

Man brukar säga att biobränsle är en förnybar energikälla, då det kan nyskapas på relativt kort tid.

Biobränslets användningsområden

Biobränsle används flitigt inom industrin, så som pappersindustrin, sågverken samt övrig träindustri. I Sverige finns även många företag som levererar fjärrvärme, och dessutom används biobränsle vid uppvärmning av villor och småhus. Vanligt biobränsle vid privat bruk är ved, pellets eller briketter.

Biobränsle används också som bränsle för fordon. Vanliga biobränslen är då etanol eller biogas (metangas), men kan även tillverkas av palmolja, rapsolja, solrosolja, soja eller återvunnen matolja. Biodisel görs oftast av något av dessa.

Biobränsle i framtiden?

Statliga oljekommissionen har satt upp målet att minska diesel- och oljeanvändningen med 50% innan 2020. Detta påverkar främst transportnäringen men även industrin och till och med den enskilde villaägaren.

Allt fler villaägare byter också ut sina gamla pannor mot pelletspannor. På så sätt ökar medvetenheten om biobränsle och pelletsanvändning hos gemene man.